Korzystanie z usług studio SMART SHAPE jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad.

 

I. Definicje

SMART SHAPE – Studio Treningu znajdujące się przy ul. Tuszyńskiej 130 w Łodzi, prowadzone w przez Aksela Małeckiego, ul. Zapolskiej 50/17, 93-254 Łódź,

NIP: 9820387304 REGON: 522316845 tel: 669-102-656

Klient – osoba fizyczna korzystająca lub chcąca skorzystać z usług SMART SHAPE.

Trener – pracownik lub współpracownik SMART SHAPE.

Trening – indywidualnie ustalony przez trenera lub fizjoterapeutę trening przy użyciu specjalistycznego sprzętu np. Elektrostymulacji.

Kwestionariusz – ankieta przeprowadzana przed przystąpieniem do ćwiczeń, mająca na celu ustalić możliwości i przeciwwskazania Klienta do ćwiczeń.

 

II. Postanowienia ogólne

0. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klienta z usług SMART SHAPE w Treningu przy użyciu urządzenia do elektrostymulacji mięśni firmy INNLINE PT oraz innych urządzeń i akcesoriów treningowych dostępnych i wykorzystywanych w studiu.

1. Warunkiem korzystania z treningów jest ukończony 18 rok życia bądź pisemna zgoda opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich powyżej 15 roku życia.

2. Przed przystąpieniem do pierwszego treningu klient zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza potwierdzającego aktualny stan zdrowia, w przypadku osób niepełnoletnich kwestionariusz musi podpisać opiekun prawny.

3. Jeśli u klienta występują jakiekolwiek przeciwskazania zdrowotne, treningi odbywać się mogą wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody lekarza.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, że każdy trening może wiązać się z ryzykiem ewentualnego urazu lub kontuzji.

5. W przypadku wystąpienia niepożądanych dolegliwości w trakcie lub po zakończonym treningu, klient zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym osoby prowadzącej trening.

6. Trener może przerwać prowadzony trening jeśli zaobserwuje nietypowe, podejrzane zachowanie bądź objawy u osoby ćwiczącej.

7. W przypadku zatajenia informacji o swoim stanie zdrowia, klient ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe w wyniku tego szkody. Studio SMART SHAPE nie odpowiada za kontuzje i urazy powstałe w wyniku nie udzielenia informacji o przeciwskazaniach zdrowotnych do odbywania danej formy treningu.

8. Każdy z wykupionych karnetów posiada określony termin realizacji. Po upływie tego terminu, niewykorzystane treningi przepadają. Wyjątkiem mogą być sytuacje wcześniej ustalone z trenerem (np. Planowany długi wyjazd, choroba bądź nieprzewidywane zdarzenie wykluczające korzystanie z treningów, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim)

9. Wszystkie opłaty Klient dokonuje przed rozpoczęciem Treningu zgodnie z obowiązującym cennikiem karnetów i wybranej przez siebie formie płatności.

10. Opłata może być uiszczona w następujący sposób:– w formie gotówkowej,– w formie przelewu na wskazane konto bankowe(05 1140 2004 0000 3402 8329 0226),– w formie płatności BLIK(przelew na telefon: 669-102-656)

11. Treningi obywają się po wcześniejszej rezerwacji konkretnego terminu.

12. Trening można odwołać nie póżniej niż 12 godzin przed planowanym terminem.

W przypadku niedotrzymania wskazanego postanowienia, trening może zostać uznany za odbyty, wyjątkiem są sytuacje losowe zaakceptowane przez trenera.

W uzasadnionych przypadkach trener może odwołać trening i zaproponować inny dogodny dla klienta termin.

13. Klient zobowiązany jest do PUNKTUALNEGO stawienia się na umówioną godzinę. W przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut, trener może zadecydować o  skróceniu czasu trwania treningu lub o przeniesieniu go na inny termin.

14. Obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, dopalaczy i wszelkich środków odurzających.

Trener ma prawo do odmówienia dopuszczenia do treningu osób będących pod wpływem wyżej wymienionych substancji, a odwołany z tego tytułu trening uznany będzie za wykonany.

15. Studio SMART SHAPE nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie. 

 

III. Karnety

 

1. Trening próbny to oferta promocyjna skierowana TYLKO dla osób, które nie posiadały nigdy członkostwa w studiu SMART SHAPE i jest to oferta jednorazowa.

2. Termin treningu można wyznaczyć osobiście w studio, telefonicznie pod nr tel: 669-102-656, mailowo na kontakt@smartshape.pl lub przez formularz na stronie internetowej www.smartshape.pl.

3. Każdy z wykupionych karnetów posiada określony termin realizacji. Po upływie tego terminu, niewykorzystane treningi przepadają. Wyjątkiem mogą być sytuacje wcześniej ustalone z trenerem (np. Planowany długi wyjazd, choroba bądź nieprzewidywane zdarzenie wykluczające korzystanie z treningów, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim).

4. Karnet zakupiony jest na jedną osobę indywidualną lub w parze i nie może zostać używany przez inne osoby niż osoby upoważnione w chwili jego zakupu.

5. Karnet w wyjątkowych sytuacjach(rozpatrywanych indywidualnie) może zostać przepisany na inną osobę(cesja karnetu-umowy) np. z powodu braku możliwości kontynuowania treningów poprzez stan zdrowia(zaświadczenie lekarskie) wówczas właściciel indywidualnie rozpatrzy każdy taki przypadek.

 

IV. Postanowienie końcowe.

 

1    Reklamacje dotyczące działania SMART SHAPE, a także przebiegu Treningu powinny być zgłaszane niezwłocznie po jego zakończeniu.

2    Niestosowanie się do regulaminu może być podstawą do wypowiedzenia współpracy między Klientem a SMART SHAPE.

3    Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem studia i akceptuje jego warunki.

4    W sprawach nieunormowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5    Regulamin dostępny jest w SMART SHAPE studio oraz na stronie internetowej www.smartshape.pl